lunes, 4 de junio de 2012

Intro / Perfil

Perfil i trajectòria                                                                                                         |Esp|  
Guanyadors del Premi Salou de Recerca Pictòrica
2016 Patrizia Lohan; accèssits Pepa Satué i Kepa Garraza
2014 Adrián Espinós; accèssits Regina Giménez i Chus García Fraile
2012 Lola Berenguer; accèssits Ruth Morán, Gonzalo Elvira; mencions Jo Milne, Pepa Satué
2010 Eduardo Martin del Pozo;  accèssits Ismael Iglesias i Fermin Moreno Martín
2008 Manel Margalef;  accèssits  Ming Yi Chou i Jordi Güell
2006 Juan Carlos Balanza;  accèssits Manel Margalef i Ana Sánchez
2004 Roser Oduber;  accèssits Xavier Escribà i Ana Sánchez
2002 Ignacio Pérez-Jofre;  accèssit Antonio Alcàsser
2000 Joan Ill; accèssit Josep M.Codina, menció Daniela Zanzoni

Aquest certamen amb periodicitat bianual va ser creat l’any 2000 per iniciativa de l'empresari José Luis Rubio Sáez qui va proposar a l’Ajuntament patrocinar un premi de pintura per contribuir al creixement cultural de Salou. El consistori, essent regidor de cultura qui avui és alcalde, el Sr. Pere Granados, va ser sensible a la iniciativa. La crítica i comissària independent, Raquel Medina, va rebre l'encàrrec de dissenyar un premi de pintura a partir de zero. Per tal de distingir-lo del centenar de premis de pintura existents i davant la difícil conjuntura de veritable marginació que vivia la pintura en aquells moments,  va decidir dedicar el concurs a la recerca, la innovació i l'experimentació pictòrica.

La dotació del Premi Salou és a partir d’aquesta X edició de 7000 euros i els primer i segon accèssits(que no comporten cessió de l’obra) i es donen en concepte d’ajut,  es doten amb 2000 i 1000 euros respectivament.

Des d'aquella primera edició el certamen ha tingut una excel•lent acollida per part dels creadors que s'han vist reivindicats en la seva esforçada tasca, cosa que ha propiciat que els mateixos concursants hagin estat els principals impulsors del seu creixement mitjançant la difusió personal.

El concurs ha aconseguit configurar el seu propi espai i reconeixement a partir d'una ferma actuació de comissariat basada en tres eixos principals:

  • Assegurar la participació d'artistes d'un nivell de qualitat adequat a la categoria del premi i d'un perfil d'acord amb els seus objectius.
  • Consolidar el seu àmbit geogràfic tot incentivant la participació d'artistes de tota la península i de les illes.
  • Apostar per un jurat exclusivament format per professionals, independent i plural per donar cabuda i possibilitats a totes les tendències de l'art contemporani i per un perfil dels seus membres de singular rellevància dins del món de l'art, garantia de prestigi i rigor. Així al llarg d'aquests anys ha comptat amb personalitats com Juan Manuel Bonet (exdirector del MNCARS Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia), Enrique Juncosa (ex sotsdirector del IVAM i del Reina Sofía i ex director del Irish Museum of Modern Art de Dublín), Petra Joos, directora d'activitats museístiques del Museu Guggenheim de Bilbao, Manuel Fontán del Junco director d' exposicions i museus de la Fundació Juan March, els reconeguts crítics Josep M. Cadena, Daniel Giralt-Miracle, Glòria Bosch, Conxita Oliver, Violant Porcel, Silvia Muñoz d’Imbert i galeristes com Margaret Metras o Pere Soldevila.
La mostra resultant de la selecció dels artistes participants pel jurat, i el catàleg editat, han arribat a ser en cada edició un aparador viu, sense condicionaments mercantils, d’allò que es cuina pictòricament en la contemporaneïtat, un taulell d'opcions, propostes i idees, plataforma pels artistes emergents i incentiu regenerador per al món de la pintura en general. A partir d'aquests plantejaments Salou pretén posicionar-se com a punt de referència en la difusió i promoció de l'art contemporani.

No ha estat fàcil el camí recorregut, però tot i les dificultats, des de les tasques de comissariat, sempre a càrrec de Raquel Medina, i també d’organització per part de la regidoria de cultura (on ha destacat en anteriors edicions la labor eficaç de Josep M. Guinovart) s'ha mantingut com a model de independència en la constitució de jurats sempre exclusivament professionals, s'ha assegurat des de la primera edició la participació d'artistes d'un excel•lent nivell i a més s'ha impulsat la representació de totes les comunitats autònomes la qual ha crescut i s’ha diversificat molt considerablement. El Premi va complint satisfactòriament els seus objectius, revisat i millorat en cada edició.
Cada nova edició constitueix un homenatge a qui fou el seu entusiasta impulsor, el Sr. José Luis Rubio, fidel a la seva voluntat,  la família Rubio manté el seu permanent compromís de col·laboració amb el certamen.Perfil y trayectoria                                                                                                         |Cat|
Ganadores del Premi Salou de Recerca Pictòrica
2016. Patrizia Lohan; accésits Pepa Satué, Kepa Garraza
2014 Adrián Espinós; accésits Regina Giménez, Chus García Fraile
2012 Lola Berenguer; accésits Ruth Morán, Gonzalo Elvira; menciones Jo Milne, Pepa Satué
2010 Eduardo Martin del Pozo;  accèsits Ismael Iglesias, Fermin Moreno Martín
2008 Manel Margalef;  accésits  Ming Yi Chou, Jordi Güell
2006 Juan Carlos Balanza;  accésits Manel Margalef i Ana Sánchez
2004 Roser Oduber; accésits Xavier Escribà, Ana Sánchez
2002 Ignacio Pérez-Jofre;  accésit Antonio Alcàsser
2000 Joan Ill; accésit Josep M. Codina; mención Daniela Zanzoni

Este certamen con periodicidad bianual fue creado en 2000 por iniciativa del empresario José Luis Rubio Sáez, fallecido en 2008, quien propuso al ayuntamiento patrocinar un premio de pintura para contribuir al crecimiento cultural de Salou. El consistorio, siendo concejal de cultura quien hoy es alcalde, el Sr. Pere Granados, fue sensible a la iniciativa. La crítica y comisaria independiente, Raquel Medina, recibió el encargo de diseñar un premio de pintura a partir de cero. Con objeto de distinguirlo del centenar de premios de pintura existentes en España y ante la difícil coyuntura de verdadera marginación que vivía la pintura en aquellos momentos, decidió dedicar el concurso a la investigación, la innovación y la experimentación pictórica.

La Dotación del Premi Salou és a partir de esta X edición de 7000 euros mientras el primer y segundo accésit (que no comportan cesión de la obra) i se conceden en concepto de ayuda, se dotan con 2000 y 1000 euros respectivamente.

Desde aquella primera edición el certamen ha tenido una excelente acogida por parte de los creadores que se han visto reivindicados en su difícil tarea, lo que ha propiciado que los mismos concursantes hayan sido los principales impulsores de su crecimiento mediante la difusión personal.

El concurso ha logrado configurar su propio espacio y reconocimiento a partir de una firme actuación de comisariado basada en tres ejes principales:
  • Asegurar la participación de artistas de un nivel de calidad adecuado a la categoría del premio y de un perfil en consonancia con sus objetivos.
  • Consolidar su ámbito geográfico incentivando la participación de artistas de toda la península y de las islas.
  • Apostar por un jurado exclusivamente formado por profesionales, independiente y plural para dar cabida y posibilidades a todas las tendencias del arte contemporáneo y por un perfil de sus miembros de singular relevancia dentro del mundo del arte, garantía de prestigio y rigor. Así a lo largo de estos años ha contado con personalidades como Juan Manuel Bonet (ex director del MNCARS Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), Enrique Juncosa (Ex subdirector del IVAM y del Reina Sofía y ex director del Irish Museum of Modern Art de Dublín), Petra Joos, directora de actividades museísticas del Museo Guggenheim de Bilbao, Manuel Fontán del Junco director de exposiciones y museos de la Fundación Juan March, los reconocidos críticos Josep M. Cadena, Daniel Giralt-Miracle, Conxita Oliver, Gloria Bosch, Violant Porcel y Silvia Muñoz d'Imbert, y galeristas como Margaret Metrás o Pere Soldevila.
La muestra resultante de la selección de los artistas participantes por el jurado, y el catálogo editado, han llegado a ser en cada edición un escaparate vivo, sin condicionamientos mercantiles, de lo que se cocina pictóricamente en la contemporaneidad, un mostrador de opciones, propuestas e ideas, plataforma por los artistas emergentes e incentivo regenerador para el mundo de la pintura en general. A partir de estos planteamientos Salou pretende posicionarse como punto de referencia en la difusión y promoción del arte contemporáneo.

No ha sido fácil el camino recorrido, pero a pesar de las dificultades, desde las tareas de comisariado, siempre a cargo de Raquel Medina y también de organización por parte de la concejalía de cultura (donde ha destacado en anteriores ediciones la eficaz gestión de Josep M. Guinovart) se ha mantenido como modelo de independencia en la constitución de jurados siempre exclusivamente profesionales, se ha asegurado desde la primera edición la participación de artistas de un excelente nivel y asimismo se ha  impulsado la representación de todas las comunidades autónomas la cual ha crecido y se ha diversificado muy considerablemente. El Premio, que va cumpliendo satisfactoriamente sus objetivos, revisado y mejorado en cada nueva edición, avanza firmemente hacia su consolidación.

Cada nueva edición del Premio constituye un homenaje al que fue su entusiasta impulsor, Don. José Luis Rubio, fiel a su voluntad,  la familia Rubio mantiene su permanente compromiso de colaboración con el certamen.