Bases

Bases 2018                                                                                                                                    |Esp|

L'Ajuntament de Salou convoca la biennal X Premi Salou de Recerca Pictòrica 2018 -Memorial José Luis Rubio Sáez- amb la finalitat de propiciar la reflexió, l'experimentació i la innovació en l'àmbit de la pintura, tant en aspectes formals com de contingut, i estimular la constant evolució tècnica i / o conceptual de l'art pictòric en la contemporaneïtat des de la difusió i reconeixement de les aportacions individuals més rellevants. El certamen, que arriba a la seva desena edició, ret homenatge a l'empresari José Luis Rubio Sáez, el seu generós impulsor i manté el mecenatge dels seus hereus a través de l'empresa Estructures Ferru S.A.
La present convocatòria es regeix per les següents bases:
1. Dotació
A partir d’aquesta X edició d’aniversari, el certamen apuja la dotació per voluntat expressa del patrocinador. El Premi Salou s’estableix en 7.000 euros mentre al primer i segon accèssits (que no comporten cessió de l’obra) els correspondran 2.000 y 1.000 euros respectivament, quantitats a les quals s'aplicarà la retenció impositiva legal. L’obra guanyadora del premi principal (que no podrà ser dividit ni declarat desert) passarà a formar part del fons d'art de l'Ajuntament de Salou i el seu autor serà convidat a exposar al  Centre Cultural Torre Vella de Salou.
2. Participants
La participació és gratuïta i oberta a tots els artistes de qualsevol nacionalitat majors de 18 anys que tinguin un domicili actual de contacte en territori espanyol. Els guanyadors del Premi Salou (no afecta els accèssits) no podran concórrer a les dues següents edicions.
3. Requisits de les obres
Cada autor podrà presentar una obra recent (realitzada no abans de 2015)  que no hagi estat premiada en altres concursos. S'admetran tot tipus de suports (no necessàriament bidimensionals) , tècniques i les seves mescles sempre que sigui evident algun tret d'especificitat pictòrica; en cap cas una obra obtinguda i / o reproduïble mitjançant procediments mecànics o digitals serà acceptada com a pictòrica si no ha sofert cap manipulació en aquest sentit; en cas de suscitar dubtes d’aquesta índole serà resolutiu el criteri del jurat. L'obra ha de ser única, no efímera, i amb garanties de conservació i permanència, autònoma i autosuficient ( no dependrà de cap estri extern ni requerirà un entorn espacial específic) però pot tenir il·luminació pròpia. Les dimensions no seran inferiors a 80 cm en cap dels seus costats ni excedir els 200 cm d'alt, ni els 170 cm d'amplada. Les peces múltiples si van a paret s'ajustaran igualment a aquestes mateixes dimensions màximes aplicables al rectangle imaginari que ocupin un cop col·locades, i cas d'anar a terra tampoc superaran aquesta mateixa superfície. El pes total de l'obra no pot excedir els 25 kg. Es presentarà sense marc, tret que aquest formi part integrant de la peça, i cas de ser imprescindible serà tipus llistó. Tampoc durà vidre ni elements fàcilment trencables. Al bastidor o en el revers s'indicarà la posició correcta. Si consta de diferents mòduls (amb un màxim de 4 si van penjades a paret) o requereix un muntatge concret, s'hauran d'incloure les instruccions. No s'admetran muntatges excessivament complexos, delicats o perillosos.
4. Procediment d'inscripció i d'elaboració del dossier
Prèviament a l'enviament del dossier, que es remetrà del 3 al 31 de maig a: Ajuntament de Salou, Regidoria de Cultura, Pg. 30 d'Octubre, 43840 SALOU, el concursant haurà d'omplir el formulari de preinscripció on line a la weblog del concurs premisaloupintura.blogspot.com, on s'informarà de tot allò relatiu al certamen al llarg del seu desenvolupament. Les consultes o dubtes es dirigiran al formulari de contacte o al correu electrònic premisaloupintura@gmail.com.
El jurat avaluarà i seleccionarà les obres a concurs a partir de la documentació rebuda en els dossiers que elaboraran els participants segons les següents indicacions:
El dossier es presentarà en doble format:Suport tradicional carpeta (dossier paper)  i també digital (CD o DVD)
Carpeta (dossier paper): S'ajustarà a la mida normalitzada DIN A4 amb un màxim de 8-10 pàgines i contindrà la següent documentació en aquest ordre:
  • Formulari d'inscripció (clikeu AQUÍ per descarregar-lo) i foto personal de l'autor.
  • Fotocòpia del DNI, o document equivalent per als estrangers residents, els que no tinguin residència hauran d'indicar un domicili de contacte dins territori espanyol.
  • Currículum (màx. una pàgina, aprox. 30 línies) amb el següent ordre: a) Lloc de residència; b) Formació, beques i premis, c) Selecció d'exposicions i fires.
  • Memòria tècnica-conceptual de l'obra que es presenta a concurs i del treball de recerca en què s'inscriu (màxim una pàgina de 30 línies).
  • Documentació gràfica de l'obra a concurs impresa en qualitat suficient (resolució aconsellada 300 dpi mín 13x18) acompanyada d'altres obres recents (entre 4 i 6) totes elles amb indicació de mesures, tècnica i data d'execució.
CD / DVD (Dossier digital amb textos en Word i imatges en jpg) en la caràtula i en el propi disc figurarà l'escrit: Premi Salou 2018 i el nom del concursant (suposem Ana Martín). Inclourà els següents arxius amb els epígrafs, continguts i característiques que a continuació s'especifiquen:

Tipus de document
Nom de l’arxiu
Format/Resolució/Pes
Formulari d’inscripció anaMARTIN_form.doc document de Word
Foto tipus DNI anaMARTIN_foto.jpg jpg
Currículum anaMARTIN_cv.doc document de word
Memòria tècnico-conceptual i llista de fotos amb indicació de títol, mides, tècnica i data d’execució de cada obra anaMARTIN_memoria.doc document de word
Foto de l’obra que presenta a concurs anaMARTIN _obpre.jpg jpg / mín. 300 dpi/ 4.000 KB. (4mb) màx.
Foto obra recent 1 anaMARTIN _ob1.jpg jpg / 4.000 KB màx.
Foto obra recent 2 anaMARTIN _ob2.jpg jpg / 4.000 KB màx.
Foto obra recent 3 anaMARTIN _ob3.jpg jpg / 4.000 KB màx.
Foto obra recent 4
etc. Fins a 6 màx.
anaMARTIN _ob4.jpg jpg / 4.000 KB màx.
L'esmentada documentació anirà en una carpeta amb el cd dins sobre adient (no caixa) adherit al seu interior. Per a l'enviament es recomana "sobre verd" de Correus mida mitjana (260x330mm) o similar.
5. Enviament de les obresLa llista de seleccionats es publicarà oportunament a la weblog del concurs, a més els seleccionats podran ser avisats al telèfon o correu electrònic que indiquin en el formulari. Les obres s'enviaran a càrrec del concursant (que comunicarà si ha contractat alguna assegurança) dins el termini exigit del 11 al 29 de juny en perfectes condicions per a ser exposades (cas contrari seran excloses) i en embalatges reutilitzables per al retorn. L'organització tindrà la màxima cura de les obres rebudes però declina tota responsabilitat per danys involuntaris o fortuïts o per possibles pèrdues o danys durant el transport.
6. Jurat
Ferran Barenblit,  director del MACBA (Museu d’art Contemporani de Barcelona) o qui ell delegui del seu equip directiu.
Nimfa Bisbe. Cap de les col·leccions d’art de la Fundació “La Caixa”.
Josep Maria Cadena. Periodista i crític d'art.
Ricard Planas. Crític, director i editor de la Revista Bonart, promotor cultural.
Antoni Pinyol. Galerista, arquitecte i promotor cultural.
La comissaria del concurs assistirà al jurat en les seves deliberacions i actuarà com a secretaria.
El veredicte es farà públic en l'acte de lliurament de premis i d'inauguració oficial de l'exposició d'obres seleccionades en data que s'anunciarà oportunament. L’autor de l´obra guardonada amb el Premi Salou la cedirà legalment juntament amb els seus drets d'explotació enunciats en la Llei de Propietat Intel·lectual, art. 17 (reproducció, distribució i exhibició) a l’Ajuntament de Salou. Els guanyadors dels accèssits també autoritzen gratuïtament la reproducció de les mateixes.
El veredicte i les decisions del jurat són inapel·lables. El jurat resoldrà qualsevol dubte o aspecte no previst en aquestes bases.
7. Exposició i catàleg
Els participants accedeixen voluntàriament a l'ús del seu nom i la reproducció de les obres seleccionades i si escau de la foto personal per al material de difusió relatiu al concurs en qualsevol mitjà i així mateix per a l'edició del catàleg que s'editarà amb la finalitat exclusiva de promocionar els artistes seleccionats i sense ànim de lucre, pel que no generarà cap retribució per drets d'autor. Si bé el catàleg recollirà la totalitat d'obres seleccionades (28-30) i es procura exposar-les totes, el nombre definitiu d'obres que configuren l'exposició dependrà de l'espai disponible i queda a criteri de la direcció. L'organització o el patrocinador podran exercir opció preferent de compra d'acord amb l'autor. Un cop acabada l'exposició els concursants hauran de recollir les obres a la Torre Vella en el termini de 60 dies, o sol·licitar-ne la devolució, que a ser possible anirà a càrrec de l'organització per a distàncies superiors als 400 km. En cas que alguna obra no sigui retirada ni reclamada, passats 100 dies, l'Ajuntament de Salou en disposarà lliurement.


El fet de participar implica la plena acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació.

Organitza: Ajuntament de Salou. Regidoria de Cultura.
Direcció institucional: Mª José Rodríguez Andrades, Regidora de Cultura
Comissariat i direcció tècnica del certamen: Raquel Medina de Vargas


El Ayuntamiento de Salou convoca la bienal X Premi Salou de Recerca Pictòrica 2018 -Memorial José Luis Rubio Sáez- con la finalidad de propiciar la reflexión, la experimentación y la innovación en el ámbito de la pintura, tanto en aspectos formales como de contenido y estimular la constante evolución técnica y / o conceptual del arte pictórico en la contemporaneidad desde la difusión de las aportaciones individuales más relevantes. El certamen, que llega a su décima edición, rinde homenaje al empresario José Luis Rubio Sáez, su generoso impulsor, y mantiene el mecenazgo de sus herederos a través de la empresa Estructuras Ferru S.A.
La presente convocatoria se rige por las siguientes bases:
1. Dotación
A partir de esta Xª edición de aniversario el certamen eleva su dotación por voluntad expresa del patrocinador. El Premio Salou se establece en 7.000 euros mientras al primero y segundo accésits (que no comportan cesión de la obra) les corresponderán 2.000 y 1.000 euros respectivamente, cantidades a las que se aplicará la retención impositiva legal. La obra ganadora del  premio principal (que no podrá ser dividido  ni declarado desierto) pasará a formar parte del fondo de arte del Ayuntamiento de Salou y su autor será invitado a exponer en el Centro Cultural Torre Vella de Salou.
2. Participantes
La participación es gratuita y abierta a todos los artistas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años que tengan un domicilio actual de contacto en territorio español.  Los ganadores del Premi Salou (no afecta a los accésits) no podrán concurrir a las dos siguientes ediciones.
3. Requisitos de las obras
Cada autor podrá presentar una obra reciente (realizada no antes de 2015) y que no haya sido premiada en otros concursos. Se admitirán todo tipo de soportes (no necesariamente bidimensionales) de técnicas y sus mezclas siempre que sea evidente algún rasgo de especificidad pictórica; en ningún caso una obra obtenida y/o reproducible mediante procedimientos mecánicos o digitales será aceptada como pictórica si no ha sufrido ninguna manipulación en este sentido; en caso de suscitar dudas de esta índole será resolutivo el criterio del jurado. La obra debe ser única, no efímera, y con garantías de conservación y permanencia, autónoma y autosuficiente (no dependerá de ningún utensilio externo ni requerirá un entorno espacial específico) aunque puede tener iluminación propia. Las dimensiones no serán inferiores a 80 cm en ninguno de sus lados ni excederán los 200 cm de alto, ni los 170 cm de ancho. Las piezas múltiples si van a pared se ajustarán igualmente a esas mismas dimensiones máximas aplicables al rectángulo imaginario que ocupen una vez colocadas, y caso de ir en el suelo tampoco superarán esa misma superficie. El peso total de la obra no excederá los 25 kg. Se presentará sin marco, salvo que éste forme parte integrante de la pieza, y caso de ser imprescindible será tipo listón. Tampoco llevará cristal ni elementos fácilmente rompibles. En el bastidor o en el reverso se indicará la posición correcta. Si consta de diferentes módulos (con un máximo de 4 si van colgadas a pared) o requiere un montaje concreto, se deberán incluir las instrucciones. No se admitirán montajes excesivamente complejos, delicados o peligrosos.
4. Procedimiento de inscripción y de elaboración del dossier
Previamente al envío del dosier, que se remitirá del 3 al 31 de mayo a: Ajuntament de Salou, Regidoria de Cultura, Pg. 30 d’Octubre, 43840 SALOU, el concursante deberá cumplimentar el formulario de preinscripción on line en la weblog del concurso premisaloupintura.blogspot.com , donde se informará de todo lo relativo al certamen a lo largo de su desarrollo. Las consultas o dudas se dirigirán al formulario de contacto o al correo electrónico premisaloupintura@gmail.com.
El jurado evaluará y seleccionará las obras a concurso a partir de la documentación recibida en los dosieres que elaborarán los participantes según las siguientes indicaciones:
El dossier se presentará en doble formato: soporte tradicional carpeta (dossier papel) y también digital (CD o DVD)
Carpeta (dossier papel). Se ajustará al tamaño normalizado DIN A4 con un máximo de 8-10 páginas y contendrá la siguiente documentación en este orden:
  • Formulario de inscripción (clik AQUÍ para descargarlo) y foto personal del autor.
  • Fotocopia del DNI, o documento equivalente para los extranjeros residentes, quienes no tengan residencia deberán indicar un domicilio de contacto en España.
  • Currículum (máx. una página, aprox. 30 líneas) con el siguiente orden: a) Lugar de residencia; b) Formación, becas y premios, c) Selección de exposiciones y ferias.
  • Memoria técnico-conceptual de la obra que presenta a concurso y del trabajo de investigación en  que se inscribe (máximo una página de 30 líneas).
  • Documentación gráfica de la obra/s a concurso impresa en calidad suficiente (resolución aconsejada 300 dpi  mín 13x18 ) acompañada de otras obras recientes (entre 4 y 6) todas ellas con indicación de medidas, técnica y fecha de ejecución.
CD/DVD (Dossier digital con textos en Word e imágenes en jpg) en la carátula y en el propio disco figurará el escrito: Premi Salou 2018 y el nombre del concursante (supongamos Ana Martín). Incluirá los siguientes archivos con los epígrafes, contenidos y características que a continuación se especifican:

Tipo de documento Nombre del archivo Formato/Resolución/ Tamaño
Formulario de inscripción anaMARTIN_form.doc documento de Word
Foto tipo DNI anaMARTIN_foto.jpg jpg
Currículum anaMARTIN_cv.doc documento de word
Memoria técnico-conceptual y listado de fotos indicando titulo medidas, técnica y fecha de ejecución de cada obra. anaMARTIN_memoria.doc documento de word
Foto de la obra que presenta a concurso anaMARTIN _obpre.jpg jpg / mín. 300 dpi/ 4.000 KB (4mb) máx.
Foto de obra reciente 1 anaMARTIN _ob1.jpg jpg / 4.000 KB máx.
Foto de obra reciente 2 anaMARTIN _ob2.jpg jpg / 4.000 KB máx.
Foto de obra reciente 3 anaMARTIN _ob3.jpg jpg / 4.000 KB máx.
Foto de obra reciente 4
etc. hasta 6, máx.
anaMARTIN _ob4.jpg jpg / 4.000 KB máx.

* Descargar Dossier de Ejemplo .Rar
Dicha documentación se meterá en una carpeta con el cd en sobre (no caja) adherido en su interior. Para el envío se recomienda “sobre verde” de Correos tamaño mediano (260x330mm) o similar.
5. Envío de las obras
La lista de seleccionados se publicará oportunamente en la weblog del concurso, además los seleccionados podrán ser avisados al teléfono o e-mail que indiquen en el formulario.  Las obras se enviarán a cargo del concursante (que comunicará si ha contratado algún seguro) dentro del plazo exigido del 11 al 29 de junio en perfectas condiciones para ser expuestas (caso contrario quedarán excluidas) y en embalajes reutilizables para el retorno. La organización tendrá el máximo cuidado de las obras recibidas pero declina toda responsabilidad por daños involuntarios o fortuitos o por posibles pérdidas o daños durante el transporte.
6. Jurado
Ferran Barenblit, director del MACBA (Museu d’art Contemporani de Barcelona) o quien él delegue de su equipo directivo.
Nimfa Bisbe. Jefa de las colecciones de arte de la Fundació “La Caixa”.
Josep Maria Cadena. Periodista y crítico de arte.
Ricard Planas. Crítico, director y editor de la Revista Bonart.
Antoni Pinyol. Galerista, arquitecto y promotor cultural.
La comisaria del concurso asistirá al jurado en sus deliberaciones y actuará como secretaria.
El veredicto se hará público en el acto de entrega de premios y de inauguración oficial de la exposición de obras seleccionadas en fecha que se anunciará oportunamente.
El autor de la obra ganadora del Premi Salou la cederá legalmente juntamente con sus derechos de explotación enunciados en la Ley de Propiedad Intelectual, art. 17 (reproducción, distribución y exhibición). Los ganadores de los accésits también autorizan gratuitamente la reproducción de las mismas.
El veredicto y las decisiones del jurado son inapelables. El jurado resolverá cualquier duda o aspecto no previsto en estas bases.
7. Exposición y catálogo
 Los participantes acceden voluntariamente al uso de su nombre y la reproducción de las obras seleccionadas y en su caso de la foto personal para el material de difusión relativo al concurso en cualquier medio y asimismo para la edición del catálogo que se editará con el fin exclusivo de promocionar a los artistas seleccionados y sin ánimo de lucro, por lo que no generará ninguna retribución por derechos de autor. Si bien el catálogo recogerá la totalidad de obras seleccionadas (28-30) y se procurará exponerlas todas, el número definitivo de obras que configuren la exposición dependerá del espacio disponible y queda a criterio de la dirección. La organización o el patrocinador podrán ejercer opción preferente de compra de acuerdo con el autor. Una vez terminada la exposición los concursantes deberán recoger las obras en la Torre Vella en el plazo de 60 días, o solicitar su devolución, que a ser posible irá a cargo de la organización para distancias superiores a los 400 km. En caso de que alguna obra no sea retirada ni reclamada pasados 100 días, el Ayuntamiento de Salou dispondrá libremente de la misma.


El hecho de participar implica la plena aceptación de estas bases y la renuncia a cualquier reclamación.

Organiza: Ajuntament de Salou. Regidoria de Cultura.
Dirección institucional: Mª José Rodríguez Andrades, Regidora de Cultura
Comisariado y dirección técnica del certamen: Raquel Medina de Vargas